Історія становлення кафедри

          Становлення та розвиток кафедри лісових машин та гідравліки
        
  Теперішня кафедра лісових машин та гідравліки (ЛМ та Г) бере початок від кафедри сухопутного і водного транспорту лісу та тягових машин, яка була створена одночасно з заснуванням Львівського лісотехнічного інституту у 1945 р. Першим її завідувачем був директор Інституту доц. В.І. Гарузов. Під його керівництвом велася наукова робота з удосконалення процесу транспортування деревини вузькоколійними залізницями. Він очолював кафедру до 1954 р.
         У 1955 р. посаду завідувача кафедри сухопутного і водного транспорту лісу обійняв канд. техн. наук, доц. Б.Г. Гастєв, який до того завідував аналогічною кафедрою у Білоруському технологічному інституті. З 1957 по 1959 p., окрім завідування кафедрою, він був заступником директора інституту з наукової роботи. Під керівництвом проф. Б.Г.Гастева на кафедрі сформувався науковий напрям динаміки лісотранспортних машин, який знайшов широке визнання у науковому світі: підготовлено та захищено 2 докторські й 10 кандидатських дисертацій, видано монографію.


         З 1969 по 1985 р. кафедру очолював учень проф. Б.Г. Гастєва канд. техн. наук, доц. М.О. Гайдар, який одночасно протягом ряду років був ученим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Він видав перший україномовний навчальний посібник із питань транспорту лісу.
У 1986 р. посаду зав. кафедри (під назвою "Кафедра транспорту лісу") обійняв інший учень професора Б.Г. Гастєва канд. тех. наук, доц. Й.П. Ковтун, який до того був деканом лісоінженерного факультету. У 1988 р. кафедра увійшла до складу кафедри механізації лісорозробок, яку очолював проф. Т.М.Шкіря.


Після відновлення кафедри у 1994 р. під назвою "Кафедра лісових машин і доріг" її очолив доктор техн. наук, проф. Н.І. Библюк, який спільно з професорами Б.В. Біликом, М.Г. Адамовським, доцентами О.А. Стиранівським, С.Й. Медведем, А.А. Бойком, М.М. Борисом, старшими викладачами М.І. Герисом, М.І. Олійником, асистентами М.М. Бойком, А.Л.Щупаком, Н.В.Шевченко та іншими успішно розвивають науковий напрям, започаткований проф. Б.Г. Гастєвим. У цьому науковому напрямі кафедра стала провідною в Україні та країнах Центральної і Східної Європи. З часу відновлення кафедри її працівники опублікували 3 монографії, підручник, 10 навчальних посібників, понад 90 методичних вказівок і конспектів лекцій та понад 500 наукових статей; захищено 6 кандидатських дисертацій. Спільно з Івано-Франківським ДПКТІ Мінпрому України працівники кафедри (М.О. Гайдар і С.Й. Медвідь) у 1994 р. впровадили Інструкцію з проектування лісових автомобільних доріг у гірських умовах Карпат.


         

       Працівники кафедри розробили і впровадили у виробництво математичне забезпечення системи автоматизованого проектування самохідних сільськогос-подарських машин для внесення міндобрив і хімзахисту рослин, вимірювальну апаратуру, алгоритми та програми розрахунку експлуатаційних показників нових малогабаритних тракторів для доглядового рубання та автобусів ЛАЗ. До науково-дослідної роботи на кафедрі широко залучаються студенти. Кафедра встановила своєрідний рекорд (серед споріднених кафедр колишнього Радянського Союзу) за кількістю нагороджених Міністерством освіти студентів за найкращу наукову роботу: медалями - 13; дипломами - 8. Дипломами Міносвіти України нагороджено 27 студентів.
          Головна діяльність кафедри спрямована на підготування бакалаврів за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка", 6.090104 "Лісозаготівля", 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" та
спеціалістів й магістрів за спеціальностями 7.090219 "Обладнання лісового комплексу", 7.092001 "Лісоінженерна справа". Кафедра забезпечує також підготування викладачів вищої кваліфікації -магістрів, кандидатів і докторів технічних наук спеціальності 05.05.04. "Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт".


          Навчальний процес кафедри охоплює три цикли дисциплін:
• лісотранспортні машини (ЛТМ) - теорія, конструкція, розрахунок і проектування, технічне
обслуговування І ремонт;
• лісові дороги і машини (ЛДМ) - проектування лісових доріг, конструкція та експлуатація
дорожньо-будівельних машин;
• гідропривід лісових машин (ГЛМ) - гідравліка, гідро- та пневмопривід, гідротехмеліорація.
         Матеріально-технічна база кафедри забезпечує навчальний процес і виконання наукових досліджень. До неї входять із циклу ЛТМ лабораторії двигунів, шасі, правил дорожнього руху, технічногообслуговування та ремонту; Із циклу ЛДМ - транспорту лісу, дорожньо-будівельних матеріалів,дорожніх машин; із циклу ГЛМ - гідравліки, гідроприводу; клас персональних комп'ютерів; парк дорожньо-будівельних і транспортних машин; автодром. У процесі навчання студенти отримують
професію водія категорії В і С.
          Практичне готування спеціалістів та наукові дослідження здійснюються і на філії кафедри, створеній на одному з передових підприємств галузі, лідера лісового господарства Хмельниччини -Шепетівському ДЛГ.
          Починаючи з 1994 p., кафедра під керівництвом проф. Н.І. Библюка розгорнула пошукові дослідження з екологічних проблем лісотранспорту в Карпатах і розроблення нових підходів до створення екологічно безпечних технологій та технічного забезпечення. Розроблені на кафедрі програмне забезпечення та методика теоретичних й експериментальних Інженерно-екологічних досліджень дали змогу отримати висліди, які апробовані на міжнародних і регіональних наукових конференціях та шляхом публікацій. Висліди виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт стали підставою для створення на базі кафедри „Центру інженерної екології", як регіональної громадської організації та комісії екологічних технологій у рамках Наукового товариства ім. Шевченка. Це дало змогу залучити до досліджень науковців споріднених спеціальностей інших вузів Львова. На кафедрі сформовано новий науковий напрям - екологічні технології лісоексплуатації, в якому виконуються магістерські роботи, кандидатські та докторська дисертації.
          Міцні творчі зв'язки кафедра підтримує з Білоруським державним технологічним університетом, Московським університетом лісу, Санкт-Петербурзькою державною лісотехнічною академією, із кафедрами автомобілебудування, експлуатації та ремонту автомобільної техніки й екології та охорони навколишнього середовища ДУ „Львівська політехніка", кафедрою тракторів і автомобілів Львівського ДАУ, спорідненими кафедрами національних політехнічного та аграрного університетів у Харкові та Києві, окремими вченими ЛНУ, Інститутом екології лісу, УкрНДІгІрліс та іншими навчальними і науковими закладами.
       У рамках міжнародної програми "Карпати" в питаннях наукової, навчально-методичної та видавничої діяльності кафедра співпрацює зі спорідненими кафедрами Зволенського технічного університету (Словаччина), Сільськогосподарського і лісового університетів у Брно (Чехія), Сільськогосподарського університету в Празі (Чехія). Кафедра налагодила контакти з провідними вченими університету Кіото в Японії, університету Любляни (Словенія) і Аграрного університету в Кракові (Польща).
         Започаткована співпраця з кафедрою використання лісу та лісової інженерії SGGW у Варшаві і представництвами фірми PONSSE у Польщі, KAMACU-VALMET в Україні.
        Підсумком такої співпраці у науковій сфері за останній період стало проведення у 1998 р. першої міжнародної конференції „Лісотранспорт у Карпатах: традиції, реалії й перспективи розвитку" в рамках відзначення 125-річчя університету


Кафедра є ініціатором проведення Міжнародної наукової конференції "Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля " в рамках відзначення 130-річчя УкрДЛТУ в жовтні 2004 р. Організатори конференції - УкрДЛТУ, НТШ і РОДоГ за підтримки IUFRO, ЛАНУ, УкрНДІгірліс та ДЛГО "Львівліс".


         Багаторічні аналітико-експериментальні дослідження кафедри, пов'язані з оцінкою техногенного впливу лісозаготівельної діяльності на довкілля та розроблення методологічних засад переоснащення лісозаготівельного виробництва і розвитку мережі лісових доріг на екологічних засадах визнані у сфері науки і виробництва і стали підставою для створення Комітетом лісового господарства України у 2008 р. галузевої науково дослідної лабораторії лісових доріг та лісотранспортних засобів при Національному лісотехнічному університеті України.