МАГІСТРАТУРА

Вступ до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР здійснюється відповідно до пункту 6.5 Правил прийому

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра створюються атестаційні комісії.
Університет здійснює підготовку спеціалістів і магістрів за спеціальностями, наведеними в додатку 1.
Конкурсний відбір осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється за їх рейтингом, який визначається за результатами фахових вступних випробувань та середнього бала з додатка до диплома бакалавра. Конкурсний відбір здійснюють фахові атестаційні комісії за напрямами підготовки та конкурсна комісія заочного факультету. За всіма напрямами підготовки, які зосереджені на одному факультеті (інституті), створюється одна фахова атестаційна комісія.
Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.
У конкурсному відборі на місця, які фінансуються за кошти державного бюджету, мають право брати участь особи, які здобули ОКР бакалавра відповідного напряму підготовки в університеті або іншому ВНЗ незалежно від джерел фінансування, форми та року закінчення навчання.
Порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра визначається відповідним Положенням.
На навчання за спеціальністю “Економіка довкілля і природних ресурсів” освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зараховуються особи, які закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації та отримали диплом бакалавра.