Білик Богдан Васильович

БОГДАН БІЛИК.   BOHDAN BILYK

Народився 12 вересня 1931 р. у м. Сокалі Львівської області. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер Національний лісотехнічний універ-ситет України) у 1953 р. за спеціальністю „Лісоінженерна справа”, кваліфіка-ція – інженер-технолог.
З 1953 р. – асистент кафедри сухопутного та водного транспорту лісу,       з 1960 – аспірант, 1965 – кандидат технічних наук, з 1967– доцент кафедри транспорту лісу,  з 1992 – професор кафедри лісових машин і гідравліки,     член-кореспондент Лісівничої Академії Наук України (1993). У 1993 – 2002 рр. – декан лісомеханічного факультету. За вагомий особистий внесок у підготов-ку висококваліфікованих фахівців, плідну наукову і педагогічну діяльність Указом Президента України в 1999 р. присвоєно почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України”.
Навчально-методична та науково-дослідна робота. Здійснює підготов-ку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом ”Інженерна механіка” 6.050502 та спеціальністю  7.090219 “Обладнання лісового комплексу” (спеці-алізація „Машини та обладнання лісової промисловості та лісового господарс-тва”). Головні навчальні дисципліни – Автомобілі та трактори”  і „Теорія та проектування самохідних лісових машин”.
 Основні напрямки наукової  діяльності – динаміка лісотранспортних ма-шин (моделювання динамічних процесів у трансмісії та ходовій системі коліс-них лісових машин, створення відповідного комп’ютерного забезпечення і оп-тимізація їх параметрів). За підсумками роботи опубліковано 106 наукових статей, видано три навчальні посібники і зроблено понад 65 доповідей на нау-кових конференціях університету та загальноукраїнських і міжнародних кон-ференціях.

Головні друковані праці

Навчальні посібники
1. Білик Б.В. Проектування самохідних лісових машин: Навч. посібник. –– Київ-Львів: 1998. – 195 с.
2. Білик Б.В., Адамовський М.Г. Теорія самохідних лісових машин: Навч. посібник. – Київ-Львів: 1998. – 208 с.
 3.Білик Б.В., Адамовський М.Г. Проектування самохідних лісових ма-шин: вибір параметрів, компонування і тяговий розрахунок. Львів:2005.–164 с.

  Методична література
1. Білик Б.В. Вибір параметрів, компонування і тяговий розрахунок колі-сних харвестерів. Методичні вказівки до курсового і дипломного проектуван-ня. Львів:  НЛТУ України. 2005. – 102 с.
2. Б.Білик. Обґрунтування вагових та геометричних параметрів і тяговий розрахунок автотранспортного засобу. Методичні вказівки до курсового та ди-пломного проектування  з дисципліни „Автомобілі  та трактори” для  студентів  напряму 0902 "Інженерна механіка" та спеціальності  090219 “Обладнання лі-сового комплексу”. Львів:НЛТУ України. 2006. – 58- с.
3. Білик Б.В. Конструювання і розрахунок коробки передач автотранспор-тного засобу. − Львів: НЛТУ України, 2006. − 42 с.
4. Білик Б.В., .Шевченко Н.В. Методичні вказівки до виконання лабора-торних робіт з дисципліни " Теорія та проектування самохідних лісових ма-шин" для  студентів спеціальності 090219 “Обладнання лісового комплексу”. Львів: НЛТУ України. 2007. – 35 с.
5. Білик Б.В., Кусий А.Г., Борис М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Aвтомобілі та трактори”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 77 с.

Наукові статті
1995 – 2008 рр.
1. Білик Б.В. Структура процесу проектування лісотранспортних засобів і вимоги до математичного моделювання. Науковий вісник: Зб. науково-техн. праць. Вип.3.1. Львів: УкрДЛТУ, 1995. с.66-74
2. Білик Б.В., Перетятко Б.Т. Принципи побудови математичних моделей динамічних процесів транспортних засобів і поїздів./ /Проектування, виробни-цтво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. Праці західного нау-кового центру. Том 2.  Львів: 1995. с.9-11
3. Білик Б.В. Задачі оптимального проектування самохідних машин  з по-зицій системного підходу. Науковий вісник: зб. науково-техн. праць. Вип. 9.6 Львів: УкрДЛТУ, 1999. с. 12- 16   
4. Білик Б.В.  Щодо оцінки прохідності та маневреності сортиментовозів. Науковий вісник: Зб. науково-техн. праць. Вип. 27. – Львів. УкрДЛТУ:, 2002. с. 33 - 38   
5. Білик Б.В., Кусий А.Г.Визначення частот власних крутильних коливань трансмісій повнопривідних колісних  машин.  Зб. наукових праць: Проекту-вання, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. Вип. 7. 2003. с.15-19   
6. Кусий А.Г., Хміль В.В. Моделювання та дослідження процесу вмикан-ня зчеплення автомобіля. Науковий вісник. :Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2004, вип. 14.3. – С.32-36.     
7. Білик Б.В., Адамовський М.Г. Проблеми створення програмного забез-печення  дистанційного навчання  студентів. Зб. Наукових праць НТШ, т. 1, Косів: 2005,  с. 80 - 84.
8. Білик Б.В., Кусий А.Г. Крутильні коливання в трансмісії повнопривід-них автомобілів. // Збірник наукових праць: Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. Вип. 9.  2006.  с.6-12     
9. Білик Б.И., Борис М.М., Кусий А.Г. Вплив передатних чисел на дина-мічні навантаження в трансмісії колісного лісового трактора. Науковий вісник НЛТУ У: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: НЛТУ України.– 2007, вип. 16.8. – с. 105-107.
10. Білик Б.В., Шевченко Н.В., Щупак А.Л. Моделювання крутильних ко-ливань трансмісії з урахуванням буксування коліс повнопривідного лісового автомобіля.  // Надежность и долговечность механизмов, элементов конструк-ций и биомеханических систем. Материалы междунар. науч. конф., 4-7 сентя-бря 2007 г. – Севастополь, 2007. – с.208-215

11. Білик Б.В., Борис М.М., Кусий А.Г. Крутильні коливання в трансмісі-ях повно-привідних машин з реактивними контурами // Науковий вісник НЛТУ У: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.2. – С. 236-241.