Бойко Михайло Михайлович

Бойко Михайло Михайлович
Посада - асистент кафедри лісових машин і гідравліки
E-mail: bojm@rambler.ru

Народився 29 грудня 1971 року у м. Львові.
Закінчив у 1995 році лісомеханічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (тепер Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю „Машини і обладнання лісового комплексу”, інженер-механік.

З 1995 року розпочав викладацьку діяльність на кафедрі лісових машин і доріг. З  2001 року член комісії екотехнологій «Наукового товариства ім.Т.Шевченка» та член громадської організації “Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини”.

В лютому 2005р. був засновником, а зараз перший заступник голови  міської громадської організації «Спортивний клуб «Лісотехнік» при НЛТУ України.

Основний напрям наукової роботи – динаміка лісових машин.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Основні напрями навчальних дисциплін:
1.  "Дорожньо-будівельні машини" ( лекційні та лабораторні заняття);
2. "Технічна експлуатація машин і обладнання лісового комплексу" (лекційні, практичні , лабораторні заняття, курсове проектування);
3. "Організація технічного обслуговування, ремонту і експлуатації машин" (практичні і лабораторні заняття);
4. "Механізація  в лісовому і садово-парковому господарстві"(лаборатор-ні заняття);.
5.    "Теорія , конструкція та розрахунок лісотранспортних засобів"( лек-ційні, практичні і лабораторні заняття);
6.    "Лісотранспортні засоби"(практичні заняття).


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

У співавторстві розроблено три методичні вказівки:

1.    Библюк Н.І., Герис М.І., Бойко М.М. Загальна компоновка лісо-транспортних засобів.Методичні вказівки для студентів спеціаль-ностей 7. 092001 “Лісоінженерна справа” та 7. 09219 “Обладнання лісового комплексу”.  – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – 43 с.
2.    Адамовський М.Г., Борис М.М., Бойко М.М. Технічна експлуата-ція машин і обладнання лісового комплексу. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами лісомеханічного і заочного факультетів спеціальності 7.090219  “Обладнання лісового комплексу”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008.  – 76 с.
3.    Адамовський М.Г., Борис М.М., Бойко М.М. Щупак А.Л. Технічна експлуатація машин і обладнання лісозаготівлі та лісового господарства. Методичні вказівки для виконання курсового проектування  студентами лісомеханічного і заочного факультетів спеціальності 7.090219  “Обладнання лісового комплексу”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 121 с.
   
Продовжується робота над написанням методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни “Автомобілі і трактори” і "Дорожньо-будівельні машини".

У співавторстві створено програмне забезпечення в середовищі Excel та Delphi для розрахунку допускної кількості проїздів колісних лісотранспортних засобів яке використовується в дисципліні   „Теорія , конструкція та розрахунок лісотранспортних засобів”,  та програмне забезпечення в середовищі Excel  для розрахунку  трудомісткості виконання ТО і Р машин та обладнання, яке використовується в дисципліні " Технічна експлуатація машин і обладнання лісозаготівель і лісового господарства" в курсовому та дипломному проектуванні.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Брав участь у виконанні госпрозрахункової теми ГД 08.14-07-05 “Дослідження впливу гусеничних і колісних трелювальних тракторів на лісове середовище в гірських умовах Карпат“ (№ д. р.  0106U011051).
Брав участь у виконанні держбюджетних тем:
- ДБ 33.04-98 “Екологічні засади лісоексплуатації в гірських умовах” (держ. реєстр. № 0198U002975; інв. № 0201U004785);
- ДБ 08.14-13-04 “Наукові засади формування транспортної мережі для багатоцільового використання лісових територій Карпат” (держ. реєстр. №0103U002575)
На сьогодні беру участь у виконанні держбюджетної тематики лісомеханічного факультету за темою ДБ №08.08-04-01 "Наукові засади оцінювання стану лісів для організації неперервного лісокористування в зоні інтенсивного ведення лісового господарства".
Працюю над завершенням написання  кандидатської дисертації. 

ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

1.    Н.Библюк, М.Борис, М.Бойко. Моделювання коливань лісотранспортного засобу у вертикальній поздовжній площині// Науковий  вісник. Вип.8. - Львів, УкрДЛТУ, 1998. - С. 21-26.

2.    М.Бойко, О.Мушак, В.Щербій. Вплив лісотранспортних машин на лісові грунти// Науковий  вісник. Вип.9.7. - Львів, УкрДЛТУ, 1999. - С. 192-195

3.    И. Клос, М. Бойко, А. Щупак. Сравнительно-экологическая оценка различных способов трелевки древесины.//  Procedings of the International Scientific Conference: Forest and Wood Technology vs. Environment 20-22 November 2000.- Brno, Czech Republic,2001 - p. 171-175.

4.    Библюк Н.І., Стиранівський О.А., Библюк М.А., Бойко М.М., Щупак А.Л. Методичні підходи до удосконалення технології гірської лісозаготівлі з урахуванням екологічних вимог.// Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., НАУ. – 2002. – Вип. 54. – с. 128-137.     

5.    Бойко М.М. Теоретичні та експериментальні дослідження взаємодії тракторного колісного рушія з ґрунтової поверхнею  лісовозної дороги// Науковий вісник: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів, УкрДЛТУ.– 2004. – Вип. 14.3. – 166-171 с.

6.    Библюк Н.І., Бойко М.М., Щупак А.Л. Вплив лісотранспортних засобів на ерозійні процеси в Карпатах // Наукові основи ведення сталого лісового господарства: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції 28-30 вересня 2005 р. – Ів.-Франківськ, Екор. – 2005. – с. 62-66.

7.    N. Bybljuk, M. Boyko, A. Shchupak. The influence of skidder passes    quantity on the rutting effect // Trendy lesnickej, drevarskej a environ-mentalnej techniky a jej aplikacie vo vyrob-nom procese. Medzinarodova vedecka konferencia. Zvolen, 5-7 sept. 2006.- p. 38-43

8.    Н.Библюк, О.Стиранівський, М.Бойко, А.Щупак. Шкідливий вплив лісогосподарської діяльності на довкілля та шляхи його мінімізації // Науковий  вісник. Вип.18.3 - Львів, НЛТУ України, 2008. – 11,5 с.