Борис Микола Михайлович

 Микола БОРИС (Мykola BORYS)

Народився 01 січня 1961 року на Івано-Франківщині. У 1987 році закін-чив Львівський лісотехнічний інститут (тепер Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю “Машини і механізми лісової і дерево-обробної промисловості”. Кваліфікація – інженер-механік.

З 1988 до 1991 року навчався в аспірантурі при Львівському лісотехніч-ному інституті Міністерства освіти і науки України. Після її закінчення – асистент, старший викладач (1996) і доцент (2008) кафедри лісових машин та гідравліки. Кандидат технічних наук (2008), Заступник голови громадської організації “Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини”, член науково-го товариства ім. Т.Г. Шевченка (2002).

Завідувач навчально-методичного відділу університету.

Навчально-методична та науково-дослідна робота. Бере участь у готуванні бакалаврів за напрямами базової вищої оcвіти:  6.0902 “Інженерна механіка”, 6.0920 “Лісозаготівля і деревообробка” та 6.1304  “Лісове і садово-паркове господарство”, а також спеціалістів за спеціальностями: 7.090219 “Машини і обладнання лісового комплексу” і 7.092001 “Технологія лісозаго-тівлі”.

Головні навчальні дисципліни: “Автомобілі та трактори”, “Експлуата-ція і обслуговування машин”, “Основи наукових досліджень лісових машин” і “Механізація лісогосподарських і садово-паркових робіт. Трактори і авто-мобілі”.

Напрям наукової діяльності – дослідження впливу енергетичних, ва-гових, геометричних та експлуатаційних параметрів на показники експлуата-ційних властивостей лісотранспортних засобів. За підсумками роботи підго-товлено понад 30 доповідей і тез на наукові конференції різних рівнів, опубліковано 2 конспекти лекцій, понад 50 статей у наукових та популярних виданнях, 10 методичних розробок.

Головні друковані праці

Автореферат дисертації
Борис М.М. Обґрунтування параметрів трелювально-транспортного засобу для підвищення його експлуатаційних властивостей. Автореф. дис. ...канд. техн. наук. – Львів, 2007. – 20 с.

Наукові статті за 2000-2008 р.р.
         1. Н. Библюк, О. Стиранівський, М. Адамовський, М. Борис. Засади пла-нування технологічних процесів лісозаготівлі з використанням комп’ютерних технологій// Wood business. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 14.17.
         2. N. Bybluk, O. Styranivsky, M. Adamovsky, M. Borys. Zasady planowania prozesow technologicznych uzytkowania lasu z wykorzystaniem technik kompute-rowych. – Inzynieria rolnicza, nr. 7 (18). – Warszawa, 2000. – Р. 41-46.
         3. Н. Библюк, О. Стиранівський, М. Адамовський, М. Борис. Засади пла-нування технологічних процесів лісозаготівлі з використанням комп’ютерних технологій// Науковий вісник. До 125-річчя УкрДЛТУ/ Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.1. – С. 204-210.
         4. М. Борис. Аналіз тягових властивостей колісної трелювальної маши-ни// Науковий вісник: Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.1. – С. 73-78.
         5. Библюк Н.І., Борис М.М., Герис М.І., Кіцул А.Я. Вплив параметрів компонування та жорсткості шин на плавність руху лісотранспортної маши-ни// Вісник ХДТУСГ: Збірн. наук.-техн. праць. – Харків, ХДТУСГ. – 2004. – Вип. 23. – С. 348-354.
         6. Борис М.М., Кіцул А.Я. Дослідження плавності руху колісної лісо-транспортної машини// Лісове господ., лiсова, папер. і деревообр. пром-сть: Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів, УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 29. – С. 86-90.
         7. М. Борис. Вплив профілю дороги на швидкість руху колісних лісо-транспортних засобів// Науковий вісник: Лісова інженерія: техніка, техноло-гія і довкілля. – Львів, УкрДЛТУ.– 2004. – Вип. 14.3. – С. 64-67.
         8. М.М. Борис, М.І. Герис, П.С. Олексюк. Особливості застосування ко-лісних тракторів для транспортування деревини// Науковий вісник Націо-нального аграрного університету. – К., НАУ. – 2004. – Вип. 71. – С. 278-281.
         9. N. Bybluk, O. Styranivskyj, M. Borys. Influence of exploitation condifions and construction of wheel skidding tractors on their usage effectivity// Mobilne energeticke prostredky-Hydraulika-Zivotne prostredie-Ergonomia mobilnych stro-jov: Materialy medzinarodnej vedeckej konferencie 13 september 2005. – Zvolen. – 2005. – Р. 17-25.
         10. Herys М., Olijnyk М., Borys М. Comparative estimation of skidders pas-sability// Trendy lesnickej, drevarskej a environmentalnej techniky a jej aplikacie vo vyrobnom procese. Sekcia c.1. Lesna, mobilna a drevarska technika: Materialy medzinarodnej vedeckej konferencie k 10. vyrociu vzniku FEVT 5.-7. september 2006. – Zvolen. – 2006. – Р. 65-68.
         11. Стиранівський О.А., Библюк Н.І., Борис М.М., Герис М.І. Типаж і головні параметри перспективних колісних лісотранспортних машин// Науковий вісник НЛТУУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006, вип. 16.6.– С. 62-69.
         12. M. Borys, M. Неrys. The analysis of wheel skidder loads in application conditions// Polska akademia umiejetnosci. Prace komisji nauk rolniczych, lesnych i weterynaryjnych. Uzytkowanie maszyn rolniczych i lesnych. – NR 9. – Krakow, 2007. – Р. 123-126.
         13. Маслай С.В., Борис М.М., Євтушенко А.Я. Перспективи застосуван-ня і параметри колісних тракторів для лісового господарства// Науковий віс-ник НЛТУУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007, вип. 17.2. – С. 22-27.
         14. O. Styranivskyj, M. Borys, M. Herys, Y. Gromyak. Comparative study of wheeled and tracked skidders impact on forest ecosystem// Proceedings of the International Conference: Logging and wood processing in Central Europe, Kostelec nad Cernymi lesy, 20th-2st June, 2007. – P. 105-109.
         15. Білик Б.В., Борис М.М., Кусий А.Г. Вплив передатних чисел на динамічні навантаження у трансмісії колісного лісового трактора// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007, вип. 17.8. – С. 127-132.
         16. Библюк Н.І., Коржов В.Л., Стиранівський О.А., Кудра В.С., Вітер Р.М., Борис М.М., Герис М.І. Екологічні проблеми лісозаготівлі в Карпатах та шляхи їх вирішення. Праці НТШ. Косівський осередок “Гуцульщина”. Том ІІІ. Краєзнавство. – Косів, 2008. – 31 с.
         17. Білик Б.В., Борис М.М., Кусий А.Г. Крутильні коливання в трансмі-сіях повнопривідних машин з реактивними контурами// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.2. – С. 236-241.
         18. Борис М.М. Методи організації лісозаготівлі на базі оптимальної транспортної мережі із використанням сучасних систем лісових машин// Освіта лісівнича: Часопис НЛТУ України. – 2008. №11-12. – С. 4-5.
         19. Борис М.М., Громяк Ю.О., Герис М.І., Олійник М.І. Порівняльна оцінка опорної прохідності колісних і гусеничних трелювальних тракторів у гірських умовах// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.6. – С. 94-97.
         20. Борис М.М. Вплив параметрів опорної поверхні та шин на швидкість руху колісних лісотранспортних засобів гірськими лісовими дорогами// Науковий вісник ХНТУСГ: Зб. наук.-техн. праць. – Харків: ХНТУСГ. – 2008, вип. 18.2. – С. 236-241.