Библюк Нестор Іванович

НЕСТОР БИБЛЮК. NESTOR BYBLJUK

Народився 16 червня 1935 р. у м. Косові Івано-Франківської області. Закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер Національ-ний лісотехнічний університет України) у 1957 р. Спеціальність за дипломом – лісоінженерна справа, кваліфікація – інженер-технолог.

З 1961 р – аспірант, старший викладач, доцент з 1994 р – завідувач кафедри лісових машин та гідравліки Національного лісотехнічного університету України.

Доктор технічних наук (1993), професор (1995), дійсний член Лісівничої Академії Наук України (від 1993), голова Регіонального об’єднання дослідників Гуцульщини (від 1993), голова комісії екотехнологій Наукового товариства ім. Шевченка (від 1995), дійсний член НТШ (2006). За досягнення в науковій, педагогічній і громадській роботі відзначений почесними грамотами Міносвіти і науки України (1999, 2004), Державного комітету лісового господарства України, Кабінету Міністрів України та пам’ятною медаллю технічного університету у Зволені, Словаччина (2005).

Навчально-методична та науково-дослідна робота  Здійснює підготовку спеціалістів і магістрів за спеціальностями „Обладання лісового комплексу (спеціалізація „Машини та обладнання лісової промисловості та лісового господарства”) та „Лісоінженерна справа”. Головні навчальні дисципліни – „Автомобілі та трактори”, „Теорія, конструкція та розрахунок лісотранспортних засобів”, „Лісотранспортні засоби”. 

Головні напрями наукової діяльності – теорія, розрахунок та випробування лісотранспортних машин і екологічні технології лісоексплуатації. За підсумками роботи підготовлено 120 доповідей на наукові конференції, опубліковано 3 монографії, підручник, 5 навчальних посібників, 30 наукових рефератів і конспектів лекцій, понад 200 статей у наукових та популярних виданнях.


Головні праці

Автореферати диcертацій

1.    Библюк Н.И. Исследование некоторых вопросов вертикальной динамики лесовозных автопоездов: Автореф. дис. … канд. техн. наук. - Львов, 1968. – 16 с.
2.      Библюк Н.І. Теоретичні основи розрахунку параметрів руху і покращення експлуатаційних властивостей колісних лісотранспорт-них засобів: Автореф. дис.  ... д-р. техн. наук. -  Львов, 1993. – 37 с.

Монографії, підручник, посібники

1.  Библюк Н.И. Основы динамики колесных лесотранспортных машин: Монография . – Львов, 1989. – Деп. в УкрНИИНТП 15.01.91, № 126 УК91. – 208 с.
2.  Mikles M., Janeček A., N.I. Bybljuk. Dynamika lesnych strojovych systemov a určovanie ich optimalnych parametrov. Učelova publikacia. – Vydala Technicka univerzita vo Zvolene 11/1998/A/ . – 76 s.
3.  Bybljuk N.I., A. Danko. Modelovanie v dynamike lesnych mobilnych strojov. Učelova publikacia. – Vydala Technicka univerzita vo Zvolene. – 83 s.
  4.  Библюк Н.І. Лісотранспортні засоби: Теорія. Підручник. – Львів, Вид. дім „Панорама”, 2004 р. (з грифом МОН України). – 453 с.
 5.  Библюк Н.И. Pасчет параметров колебаний лесовозных автопо-ездов: Уч. пособие . – Львов, ЛЛТИ, 1984. – 60 с.
6. Библюк Н.И. Прикладная теория динамических процесов лесотранспортных машин: Уч. пособие. – К.: Вища шк., 1992. – 56 с.
7. Библюк Н.І. Гірська лісозаготівля та екологічна безпека. Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 44 с.
8. Библюк Н.І., Стиранівський О.А., Кусий А.Г.  Конструкція та розрахунок лісотранспортних засобів. Силові передачі. Навчальний посібник. -  Львів: НЛТУ України, 2006. – 112 с.
9.  Библюк Н.І. Вузькоколійні лісовозні залізниці: рухомий склад, теорія руху, сторінки історії. Навчальний посібник. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 112 с.

Наукові  статті

2000
  Byblyuk N., Styraniwskyj O., Adamovskyj M., Teorik i praktyka zastosowania transportu lesneho w Karpatach Polska akademija u miejetności. Prace komisij nauk rolniczych , NR1, CZC SĆ, sekcia leśna. Krakow 1988. – C. 23-30.
  Библюк Н.І., Библюк М.А. Екологічні аспекти гірської лісозаготівлі// Зб. праць НТШ Том. II, розділ V „ Екотехнології”.- Львів: 1998. - С. 586-600.
  Библюк Н.І., Стиранівський О.А., Адамовський М.Г. Обґрунтування параметрів колісних лісотрвнспортних засобів// Зб. праць НТШ. Том II, розділ V: „Екології”.- Львів:1998.- С. 601-618.
    Библюк Н.І., А.А. Бойко, О.А. Стиранівський, М.М. Борис, М.І. Герис. Статистична оцінка геометричних параметрів лісових доріг// Зб. праць НТШ. Том.  II.

Розділ V „Екотехнології”.- Львів:1998. – С. 628-637.
   Библюк Н.І., Герис М.І. Метологічні передумови моделювання процесів руху лісотранспортних засобів// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.- техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000, вип. 10.1. – С. 193-203.
     Byblyuk N., Styranivsky O., Adamovsky M., Borys M. Zasady planowania procesow technologicznych użytkowania lasu z wykorzystaniem technik komputerowych// Inzeneria rolnicza, Rok ΙV, 7 (18) Warszawa 2000. – C. 41-46.
    Byblyuk N., Styranivsky O. Ecological – Economic Aspects of Transport Guaranteeing of Forest Logging  Processes under Conditions of Ukrainian Carpathians//

Proceedings of the International Scientific Conference: Forest and Wood Technology vs. Environment 20-22 November 2000, Brno Czech Republic. – P. 51-57.

2001
    Библюк Н.І. Моделювання перехідних процесів трансмісії лісових машин// Наук. праці: Зб. наук. праць ЛАН України. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001, вип. 1. – С. 108-113.
    Biblyuk N., Styranivskij O., Danko B. Lesnicke dopravné prostriedky ako zložité dynamicke systémy. Наук. стаття. – Technicka univerzita vo Zvolene.  Trendy lesnickej, drevarskej a environmetalnej techniky  i jej aplikácie vo výrobnom procese. Medzinarodna vedecka konferencia. Sehcia č. 1 4-6.0 september 2001. – S. 245-250.
   
    Библюк Н.І., Ковальчук І., Стиранівський О.А. Екологічні проблеми Гуцульських Карпат та шляхи їх вирішення // Історія Гуцульщини. Том. VΙ – Львів: Колос. – 2001. – С.540-570.
     Styranivsky O., Byblyuk N., Bojko A. The metodical approaches for choose of technology and machines of primary wood transportation// Technicka univerzita vo Zvolene. Trendy lesnickej, drevarskej a environmetalnej technicy i jej aplikάcie vo výrobnom procese. Medzinarodna vedecka konferencia. – 2001. – S. 369-373.
       Библюк Н.І., Рожанківський Р. Найпоширеніші мовні помилки в екологічних виданнях// Екологічна освіта і виховання: досвід і перспективи// Матер. Всеукраїн. нук. конф. – К.: Центр Екологічної освіти та інформації. – 2001. С. 244-248.

2002
        Библюк Н.І., Герис М.І. Вплив параметрів компонування на стійкість керування автопотяга// Medzinarodna vedecka konferencia.: Technicka univerzita vo Zvolene, 2002. – S. 5-10.
       Byblyuk N., Styranivsky O. Обоснование способов трелевки древесины в горных условиях Карпат. Zbornik. Referatow z medzinarodnej konferencia. Zvolene 9-10 september 2002 – C. 244-250.

2003
      Библюк Н.І., Медвідь С.Й., Библюк Р.Н. Influece of deformatiive properties of bearing surface of vertical vibrations at forest loq  truck.  Forest Woodproceessing technology and the environment. 1. – Brno: Mendel university of aqriculture and forestry, 2003. – C. 45-53.
      Библюк Н.І. Моделювання просторових коливань лісотранс-портного засобу// Наук. праці: Зб. наук. праць ЛАН України. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003, вип. 2. – С. 123-131.
    Библюк Н.І. Моделювання просторових коливань лісотранс-портного  засобу//. Наук. праці Лісівничої академії наук. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003, вип. 2. – 9 с.2004
    Библюк Н.І., Стиранівський О.А. Екологічна сумістність наявних технологій лісозаготівлі з природним середовищем: Європейський досвід і українські реалії//  Наук. праці: Зб. наук. праць ЛАН України. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 4. – С. 75-86
    Библюк Н.І. Лісотранспорт в українських Карпатах: головні етапи і тенденції розвитку// Наук. вісник УкрДЛТУ: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.3. –С. 183-194.
     Yochimura T., Styranivsky O., Potočnic I., Byblyuk N., Styranivsky Y. Mountain tourism planning with the participation of local peaple the Ukrainian Carpathions// Наук. вісник УкрДЛТУ: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.3. – С. 266-272.
     Byblyuk N., J. Groński.  Historyczne i ekologiczne aspekty transportu lesnego w Ukraińskich Karpatach. Ekologia spoleczna: psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania postaw . – Krakόw: Universytet  Jagellonski.  Wydawca. – Stowarzyszenie Ekopsychologia.  – 2004 S. 31-33.

2005
         Библюк Н.І. Вплив техногенних процесів на природні ландшафти Карпат як гармонійне етнографічне середовище/ Матеріали міжн. наук. конф. Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат. Карпатський біосферний заповідник: м. Рахів. 2-4.09.2005.
         Библюк Н.І, Стиранівський О.А., Борис М.М. Вплив умов експлуатації й конструкції колісних трелювальних тракторів на ефективність їх використання.  Technicka univerzita vo Zvolene. Zbornik Medzinarodnej vedeckej konferencie “Mobilne energeticke prostriedky” 13.09.2005. – P. 17-15.
         Библюк Н.І.  Стан і перспективи розвитку лісотранспорту в Карпатах//  Праці Наукового товариства ім. Шевченка: Косівський осередок „Гуцульщина”. Комісія екотехнологій . – Косів: 2005, том І. „Краєзнавство” – С. 163-168.

2006
            Byblyuk N.  Transport w Ukrainkich Karpatach: aspekty historyczne i ekologiczne .  Materialy ІІІ Miedzynarodowej konferencji Naukowej, Zakopane, 8-9 czerwca, -

2006. -  P.9-17.
            Библюк Н.І.  Екологічна сумісність наявних технологій лісозаготівлі з природнім середовищем: європейський досвід і українські реалії.// Наук. праці лісівничої академії наук. Львів: НЛТУ України, - 2006, вип. 3. – С. 118-132.
            Библюк Н.І.,  Стиранівський О.А., Борис М.М., Герис М.І. Типаж і головні параметри перспективних колісних лісотранспортних машин// Наук. вісник: Зб. наук. – техн. праць Вип. 16.6. – Львів: НЛТУ України.- 2006. – С. 62-69.

2007
          Byblyuk N.,  Machuga .O, Byblyuk N.  About the Direct use of  Renovated Sources of Energy in Logging.  Mobilne energeticke prostriedky: Hydraulika – Zivotne prostriedie Ergonomija mobilnych strojov. Zbornik z medzynarodovej vedeckiej conferencie. – Zvolen, 20 ceptember. TU vo Zvolene. – 2007. – p. 23-29.
         Byblyuk N.,  Byblyuk N. Transport lesny w Karpatach:  aspekty historyczne i inzynieryjno- ekologiczne. Prace komisji nauk rolniczych, lesnych i weterenaryjnych. Nr. 9. Polska Academia Umiejetnosci: Krakόw. – 2007. – S. 9-17.

2008
             Библюк Н.І. Сторінки історії гірського лісотранспорту// Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Косівський осередок „Гуцульщина”. Комісія екотехнологій. – Косів: 2008, том ІІІ. „Краєзнавство” - 34 с.
         Библюк Н.І., Коржов В.Л., Стиранівський О.А.. Кудря В.С., Борис М.М., Герис М.І. Екологічні проблеми лісозаготівлі в Карпатах та шляхи їх вирішення// Праці Наукового товариства ім.. Шевченка. Косівський осередок „Гуцульщина”. Комісія екотехнологій. – Косів: 2008, том ІІІ. „Краєзнавство” – 31 с.
         Библюк Н.І., Бойко А.А., Перетятко Б.Т. Характеристики та модель пакета стовбурів як об’єкту транспортування.// Наукові  праці лісівничої академії наук. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 5 – 34 с.

Участь у конференціях і семінарах, стажування

1974 р.   – Стажування в Технічному університеті у Зволені (Словаччина) – 1 місяць;
1980 р.   –   Стажування на підприємствах об’єднання Іркутліс – 2   тижні
               –   Мінлісгоспу Узбецької народної республіки – 2 тижні;
    –    у Ленінградській лісотехнічній академії – 1 тиждень;
1988 р. – Участь у міжнародній науковій конференції „Użytkowanie   maszym Rolniczychi lešnych” (Польська академія наук, Краків).
 1993 р – Участь в організації міжнародної наукової конференції  „Проблеми Гуцульщини”  (Косів)
1997 р. –  Участь у міжнародній науковій конференції „Les., drevo,    životne prostredie” (Технічний університет у Зволені,    Словаччина);
   1998 р. –  Стажування в Технічному університеті у Зволені (Слова-   ччина) – 2 тижні;
                 –  Аграрному та лісогосподарському університеті ім. Менделя в Брно - 1 тиждень;
                –   Чеському аграрному університеті в Празі  - 1 тиждень;
                – Участь в організації міжнародної конференції „Лісотранспорт у Карпатах: традиції, реалії й перспективи розвитку у рамках відзначення 125-річниці УкрДЛТУ;
                – Участь в організації міжнародної наукової конференції (Польська академія наук, Краків).
   2000 р.  –   Участь у міжнародній конференції
                    (Польська академія наук, Краків);   
               – Участь у міжнароднвй конференції „Forest and Wod Technology vs Environment” (Аграрний  і лісогосподарський університет ім. Менделя, Брно).
 2001 р.– Перебування у Чеській Республіці (Чеський аграрний  університет у Празі;
               –   Аграрному і лісогосподарському університеті ім. Менделя у Брно відвідування міжнародної виставки лісової техніки;
              –       лісовому  підприємстві „LDP Vltava” на запрошення „LDP    Vltava” – 2 тижні;
                –   Перебування у Польщі (Варшавський аграрний  універси-тет);
              –     Сільськогосподарській академії у Кракові, компанія „Timberjack – Polska”) на запрошення компанії „Timberjack – Polska”  - 2 тижні;
              –     Організація наукової конференції „Гуцульщина на зламі тисячоліть” (УкрДЛТУ, Львів).
  2002 р.–  Участь в організації міжнародної науково практичної кон-
                  ференції „Гуцульщина на початку ХХI ст. (Косів);
              – Участь у міжнародній науковій конференції Logistika technickej vyroby i dreva v Karpatoch (Технічний університет у Зволені, Словаччина).
 2003 р  –  Участь у міжнародній науковій конференції „Proceedips of the 2 nd International Scientific Conference Fortechenvi: Forest and Wood-processing technology and the environment (Аграрний і лісогосподарський університет ім. Менделя у Брно);
              – Участь в організаціії Міжнародної наукової конференції  „Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля у рамках в   відзначення 130-річниці УкрДЛТУ;
              – Перебування  у університеті в Любляні (Словенія) на   запрошення університету у Любляні -2 тижні.
2004 р. – Участь у міжнародній науковій конференції „Ekologia    spoleczna: psychologiczne i šrodowiskowe uwa runkowania nia postaw” (Ягелонський уніерситет, Краків).
     2006 р. –  Участь в організації науково-практичної конференції „Гуцульщина і світ” присвяченій 150-річчю Івана Франка;
                –    Участь у міжнародній наукові конференції(Польська академія наук, Закопане);
               –    Участь у галузевому науково-практичному семінарі з проблем технічного переоснащення лісової галузі (Харків);
              –    Участь у міжнародній конференції (Сільськогосподарська академія у Кракові, Польща).
2007 р. –  Участь у міжнародній науковій конференції „Mobilne ener- geticke prostriedky hydraulika – zivotne prostriedie – ergonomija mobilnych strojov (Технічний університет у Зволені, Словаччина);
              – Участьу розширеному засіданні Лісівничої академії наук України „Екологізація лісокористування в гірських лісах Карпат” з доповіддю на тему „Засади вибору системи лісових машин для гірської лісозаготівлі”;
              –  Участь у семінарі „презентація лісових машин Ponsse” на запрошення компанії „PROML” (Польща).
2008  р. – Участь у міжнародній науковій конференції „Промислова гід-равліка” і пневматика” (Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського м. Кременчук);
                – Участь у міжнародній науково технічній конференції „Проблеми створення машин сільського та лісового комплексів” (національний аграрний університет, Київ);
                –    Участь у презентації лісових машин „VALMET KOMATSU FOREST”

Рівень володіння мовами
Українською (рідна мова) та російською володію вільно, з ангілійської перекладаю з словником, польська, словацька і чеська – середній рівень (розумію пишу).

 E- mail: