Герис Микола Іванович

Микола ГЕРИС (Мykola HERYS)

Народився 12 серпня 1962 року на Рівненщині. У 1981 році закінчив Кременецький лісотехнічний технікум, а у 1986 - Львівський лісотехнічний інститут (тепер Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю “Лісоінженерна справа”. Кваліфікація – інженер-технолог.

З 1989 до 1992 року навчався в аспірантурі при Львівському лісотехніч-ному інституті Міністерства освіти і науки України. Після її закінчення – асистент, а пізніше старший викладач кафедри лісових машин та гідравліки. Заступник голови громадської організації “Регіональне об’єднання дослідників Гуцульщини”, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка (2002).

Навчально-методична та науково-дослідна робота. Бере участь у готуванні бакалаврів за напрямами базової вищої оcвіти:  6.0902 “Інженерна механіка”, 6.0920 “Лісозаготівля і деревообробка” та 6.1304  “Лісове і садово-паркове господарство”, а також спеціалістів за спеціальностями: 7.090219 “Машини і обладнання лісового комплексу” та 7.092001 “Лісоінженерна справа”.

Головні навчальні дисципліни: “Теоретичні основи, організація і технологія ремонту машин і обладнання лісового комплексу”,  “Автомобілі та трактори”,  “Гідротехнічні меліорації лісових земель”.

Напрям наукової діяльності – математичне моделювання, розрахунок та випробування колісних лісотранспортних засобів. За підсумками роботи підготовлено понад 20 доповідей і тез на наукові конференції різних рівнів, опубліковано 2 конспекти лекцій, понад 30 статей у наукових та популярних виданнях, 10 методичних розробок.

Головні друковані праці

         1. Библюк Н.И., Герис М.И. Моделирование криволинейного курсового движения колесной лесотранспортной системы //Лесн.  журн. - 1992. - N6. С. 42-48 (Изв.высш.учеб.заведений).
         2. Герис М.І. Статистична оцінка параметрів плану лісових доріг // Лiсове господ., лiсова, папер. і деревообр. пром-сть: Респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: Світ, 1992. – Вип. 23. –  С. 48-53.
         3. Герис М.І. Електровимірювальна апаратура і об'єкт для досліджень курсової стійкості та керованості колісної лісотранспортної машини // Лiсове господ., лiсова, папер. і деревообр. пром-сть: Респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: Світ, 1995. – Вип. 24. –  С. 44-46.
         4. Герис М.І. Добір показників оцінки стійкості і керованості руху колісної лісотранспортної системи //Лiсове господ., лiсова, папер. і дерево-обр. пром-сть: Респ. міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: Світ, 1995. – Вип. 25. –  С. 48-50.
         5. Герис М.І. Вплив особливостей взаємодії шини з дорогою на криволінійний курсовий рух транспортного засобу // Науковий вісник: Матеріали міжнародної конф. “Лісотранспорт в Карпатах: традиції, реалії, перспективи розвитку”/ Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9. – С. 117-119.
         6. Н. Библюк, М. Герис. Моделювання криволінійного курсового руху колісного трактора з шарнірно-зчленованою рамою // Вісник ЛДАУ: Агро-інженерні дослідження. – Дубляни, ЛДАУ, 1998. – Вип. 2. – С.102-105.
         7. Н.І. Библюк, М.І. Герис Методологічні передумови моделювання процесів руху лісотранспортних засобів // Науковий вісник: Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.1. – С. 193-203.
         8. Н. Библюк, М. Герис. Вплив параметрів компонування на стійкість керування лісового автопотяга // Proceedings of Scientific Meeting. Zbornik z vedeckey Konferencie 11 september 2002. – Zvolen, Technickey univerzity vo Zvolene. – 2002. – S. 5-10.
         9. М.І. Герис. Результати експериментальних досліджень курсової стій-кості та керованості руху колісних лісотранспортних машин // Науковий вісник: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів, УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 73-77.
         10. М.М. Борис, М.І. Герис, П.С. Олексюк. Особливості застосування колісних тракторів для транспортування деревини //Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., НАУ. – 2004. – Вип. 71. – С. 278-281.
         11. М. Борис, М. Герис. Технолого-економічні аспекти застосування колісних тракторів для транспортування деревини // Наукові основи ведення сталого лісового господарства: Матеріали міжнародної наук.-практ. конфе-ренції 28-30 вересня 2005 р. – Ів.-Франківськ, Екор. – 2005. – С. 71-73.
         12. M. Borys, M. Неrys. The analysis of wheel skidder loads in application conditions// Polska akademia umiejętności. Prace komisji nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. – NR 9. – Kraków, 2007. – Р. 123-126.
         13. Herys М., Olijnyk М., Borys М. Comparative estimation of skidders pas-sability// Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Sekcia č.1. Lesná, mobilná a drevárska technika: Materialy medzinárodnej vedeckej konferencie k 10. výročiu vzniku FEVT 5.-7. september 2006. – Zvolen. – 2006. – Р. 65-68.
         14. Стиранівський О.А., Библюк Н.І., Борис М.М., Герис М.І. Типаж і головні параметри перспективних колісних лісотранспортних машин// Науковий вісник НЛТУУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006, вип. 16.6.– С. 62-69.
         15. O. Styranivskyj, M. Borys, M. Herys, Y. Gromyak. Comparative study of wheeled and tracked skidders impact on forest ecosystem// Proceedings of the International Conference: Logging and wood processing in Central Europe, Kostelec nad Černými lesy, 20th-2st June, 2007. – P. 105-109.
         16. Борис М.М., Громяк Ю.О., Герис М.І., Олійник М.І. Порівняльна оцінка опорної прохідності колісних і гусеничних трелювальних тракторів у гірських умовах// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.6. – С. 94-97.