Гудз Густав Степанович

Гудз Густав Степанович

Народився 20 листопада 1938 р. у м. Львові.
Український вчений у галузі автомобілебудування (Енциклопедія Сучасної України.- К., 2001, Том 1. - с. 107).
Доктор технічних наук – з 1998 року, професор  -  з 2001 року.
Нагороджений Почесною Грамотою Президії ВЦРПС та Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Закінчив Львівський політехнічний інститут (ЛПІ) у 1960 році. З 1960 по 1962 рр – інженер Львівського автобусного заводу, з 1962 – 1965 р. – ст. інженер військової   частини. З 1965 -1968 рр – аспірант ЛПІ за спеціальністю „Автомобілі та трактори” У 1971р захистив кандидатську дисертацію, з 1976 р – доцент за кафедрою „Автомобілі”.

Основні навчальні дисципліни: „Ремонт лісозаготівельного облад-нання”, „Ремонтопридатність АТЗ”, „Технологія автотракторобуду-вання”.

Напрям наукової діяльності – дослідження надійності фрикційних вузлів АТЗ.

Публікації: три монографії (1974, 1998, 2007 рр) та понад 120 статей у фахових виданнях.

Член спеціалізованих вчених рад при НУ „Львівська політехніка” та Національному лісотехнічному університеті України.


Головні друковані праці:

Дисертація

          Гудз Г.С. Обгрунтування методів досліджень та теплового розрахунку фрикційних вузлів автотранспортних засобів. Дисертація на здобуття наукового ступеня д-ра техн. наук. Харків, Харківський автомобільно-дорожній технічний університет, 1998.- 293 с.

Монографії

1.    Гудз Г.С. Температурные режими фрикционных узлов автотранспортних средств.- Харьков.: РИОХГАДТУ, 1998.-139 с.
2.    Гудз Г.С., Глобчак М.В., Коляса О.Л,  Яворський Я.П. Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань. –Львів: Ліга-Прес, 2007.-128 с.

Наукові статті

1.    Гудз Г.С., Глобчак М.В., Коляса О.Л. Про питання поповнення бази знань для концептуального проектування дискових автомобільних гальм // зб. наук. пр. асоціації „Автобус”: Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.- Львів, 2000, вип. 3.- С.58-60.
2.     Гудз Г.С., Коляса О.Л., Королевич Л.М. Про питання вибору багаточинникової теплової моделі автомобільного дискового гальма // Вест. НТУ „ХПИ”.- Харьков, 2001, №15.- С. 152-157.
3.    Гудз Г.С., Яворський Я.П. Вплив умов охолодження на динаміку розподілу температур у диску автомобільного гальма // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ: Моделювання та інформаційні технології.- К., 2002, вип. 17.- С. 11-16.
4.    Гудз Г.С., Дем’янюк В.А., Осташук М.М. Дослідження розподілу  теплових потоків у парах тертя дискових гальм на тривимірних теплових моделях // Вест. Харьковского нац. автом. – дор. ун-та .- Харьков, 2003, вып. 20.- С. 53-56.
5.    Гудз Г.С., Осташук М.М. Вплив параметрів фрикційних накладок на температурний режим та розподіл теплових потоків в автомобільних дискових гальмах // Віст. Нац. ун-ту  „Львівська політехніка: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.- Львів, 2004, №509.- С. 57-62.
6.    Гудз Г.С., Клипко О.Р. Вплив умов тепловіддачі на температурний режим вентильованих дискових гальмових механізмів.// Вест. Харьковского нац. авт.-дор. ун-та. – Харьков, 2005, вып. 31.- С. 37-41.
7.    Гудз. Г.С., Клипко О.Р. Вплив конструктивних чинників на температурний режим вентильованих дискових гальмових механізмів // Вест. Харьковского нац. автом.-дор. ун-та. – Харьков, 2006, вип. 34-35.- С. 220-223.
8.    Гудз. Г.С., Глобчак М. В, Клипко О.Р. Тепловий розрахунок вентильованих дискових гальм автобусів на режимах випробувань II // Вісн. Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2007, №6 (112).- С. 39-44.
9.    Гудз Г.С., Захара І.Я., Клипко О.Р., Осташук М.М. Температурні режими та градієнти пар тертя самовентильованих дискових гальм при випробуваннях I та II // Вісн. Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2008, №7 (125), част. 2.- С.32-37.

Матеріали наукових конференцій

1.    Gudz G, Globchak M., Koliasa O. Chosing a model of research temperature fields in automobile wheel disk brakes. Mechanics – 2000, Proceeding of the Intrenational Scientific Conference. – Rzeszow, June 2000.- P. 43-46.
2.    Гудз Г.С., Глобчак М.В, Коляса О.Л., Яворський Я.П. Техніко-економічне обгрунтування застосування теплових моделей дискових гальм у  конструкторській практиці// Тези доповідей 5-го міжнар. симп. украінськ. інж.- механ. у Львові.- Львів, 2001.- С. 142-143.
3.    Гудз Г.С., Дем’янюк В.А., Яворський Я.П. Оценка температурного режима тормозного диска автобуса на основании комп’ютерного моделирования испытаний II // Материалы 5-ой международной научно-техн. конференции „Автомобильный транспорт: проблемы і перспективы”.- Севастополь, изд-во Сев. НТУ, 2002.- С. 27-29.
4.    Гудз Г.С., Глобчак М.В., Осташук М.М., Яворський Я.П. Обґрунтування застосування дво – та тривимірних теплових моделей автомобільних дискових гальм // Тези доповідей 6-го міжнародн. симп. українськ. інж.- механ. у Львові.- Львів, 2003.- С. 188.
5.    Гудз Г.С., Глобчак М.В., Клипко О.Р. Концептуальні засади моделювання температурних режимів автомобільних гальмових механізмів з вентильованими дисками // Тези доповідей 7-го міжнародн. симп. українськ. інж.- механ. у Львові.- Львів, 2005.- С. 188.
6.    Гудз. Г.С., Глобчак М.В., Клипко О.Р. Системний підхід до оцінки температурних режимів вентильованих дискових гальм автобусів при випробуваннях II // Тези доповідей 8-го міжнародн. симп. українськ. інж.- механ. у Львові.- Львів, 2007.- С. 148.
7.    Гудз Г.С., Клипко О.Р, Захара І.Я. Вимірювальний комплекс для дослідження гальмівних властивостей автобусів // Тези доповідей 64-ої конф Нац. транс. ун-ту.- Київ, 2008.- С.427.