Інститут Екологічної Економіки (ІЕЕ)

 

тел.: 297-03-88
 
Інститут екологічної економіки (ІЕЕ) створено 1 серпня 2004 р. на виконання Постанови Верховної Ради України від 20 лютого 2003 р. № 565-IV "Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні", рішення Міністерства освіти та науки України, а також ухвал Вченої Ради УкрДЛТУ від 25.03.2004 р. та 29.04.2004 р. Директор ІЕЕ - канд. екон. наук, доц. Л.І.Максимів. Доцент Л.І.Максимів

Місія ІЕЕ - поширення ідей сталого розвитку та інструментів їх реалізації через формування у студентів, разом з фаховими навичками, еколого-економічного мислення. Такі фахівці будуть готовими до створення інноваційної моделі економіки, насамперед лісового сектора, з урахуванням принципів економічної ефективності, екологічної цілісності та соціальної справедливості.

Для досягнення цієї мети перед Інститутом поставлені такі завдання:

- формування екологічної політики університету та всебічне сприяння її реалізації;
- координування процесу екологізації навчальних програм підготовки фахівців лісового сектора економіки;
- розвиток методології екологічної економіки як напрямку формування моделі екологічно збалансованої економіки;
- підтримання і розвиток зв'язків з міжнародними науковими та освітніми інституціями, які в своїй діяльності керуються принципами сталого розвитку.
До складу ІЕЕ входять три кафедри: екологічної економіки (завідувач - д-р екон. наук, проф. Ю.Ю.Туниця), економіки та менеджменту лісових підприємств (завідувач - д-р екон. наук, проф. І.М.Синякевич), екології (завідувач - д. с.-г. наук, проф. Л.І. Копій).
Інститут готує магістрів за спеціальністю "Економіка довкілля і природних ресурсів", бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями "Менеджмент організацій", "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад: три доктори наук, професори; 15 доцентів, кандидатів наук; 4 старших викладачі та 7 асистентів, також допоміжний персонал: 2 зав. лабораторіями, старший лаборант, 4 інженери.
 
Готує фахівців за напрямами:
  • 6.030601 -менеджмент

 Випускники напряму є фахівцями з економіки, менеджменту,  організації,  планування, управління, економічного аналізу, економічного програмування, галузевої політики лісових підприємств;

  •  6.040106 - екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Випускники напряму є фахівцями з організації природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природо-заповідної справи, здійснення екологічного контролю та екологічного моніторингу.
 

  Магістерська програма Економіка довкілля і природних ресурсів – одна з найперших в Україні міждисциплінарних програм, підготована у співпраці з провідними університетами ЄС для врахування екологічних обмежень в економічній діяльності. Програма фахового випробування з   Економіка довкілля і природних ресурсів