Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес

Національний лісотехнічний університет України - єдиний в Україні вищий навчальний заклад лісотехнічного профілю. За час своєї історії університет перетворився у визнаний центр лісотехнічної освіти і науки в Україні, який активно інтегрується у світову, зокрема європейську освітню систему.

Університет один з перших серед вищих навчальних закладів України запровадив ступеневу систему підготовки фахівців, модульно-рейтингову технологію навчання, нові інформаційні технології навчання на базі сучасної комп'ютерної техніки та інформаційних мереж, розробив державні стандарти освіти лісотехнічного профілю.

В університеті ведеться підготовка фахівців для всіх галузей лісового комплексу за такими напрямами (спеціальностями):

o лісове і садово-паркове господарство (лісове господарство, садово-паркове господарство, мисливське господарство);
- екологія (екологія та охорона навколишнього середовища);
- архітектура (містобудування);
- лісозаготівля та деревообробка (лісоінженерна справа, технологія деревообробки);
- хімічна технологія та інженерія (хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини);
- інженерна механіка (обладнання лісового комплексу);
- автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (автоматизоване управління технологічними процесами);
- комп'ютерні науки (інформаційні технології проектування);
- мистецтво (дизайн);
- економіка і підприємництво (облік і аудит);
- менеджмент (менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності);
- специфічні категорії: економіка довкілля та природних ресурсів (магістерський курс).

Сьогодні в університеті навчається понад 6000 студентів. Навчання здійснюється українською мовою понад 400 особами професорсько-викладацького складу, з них докторів наук, професорів - 32, кандидатів наук, доцентів - 210. Серед викладачів відомі вчені - доктори наук, професори, доценти, вісім Заслужених діячів науки і техніки України та Заслужених працівників освіти України, один лауреат міжнародної премії і два - Державних премій України.

В університеті функціонує інститут екологічної економіки, шість факультетів: лісогосподарський, лісомеханічний, технологічний, економічний, заочний, факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, який включає підготовче відділення, курси підготовки до вступу в університет, Малу лісову академію, курси підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. До складу університету входять також навчально-консультаційний центр в м. Хусті, Технологічний коледж, Природничо-технічний ліцей, природний заповідник "Розточчя", державний ботанічний сад, навчально-виробничий лісокомбінат, навчальний полігон, лісоекологічні стаціонари у Східниці, Моршині (Львівська обл.), Шацька науково-навчальна лісоекологічна лабораторія (Волинська обл.), оздоровчо-спортивний табір "Лісотехнік" (с.Рибаківка Миколаївської обл.). Навчальний процес забезпечують 32 кафедри.

Філіали кафедр на виробництві, в організаціях та установах:
- технології виробів з деревини на базі ВО "Житомирдерев" у м.Житомирі;
- технології та обладнання лісопромислового виробництва на базі ВАТ "Вигодський ЛК" ЛПО "Прикарпатліс" у с.м.т. Вигода Івано-Франківської обл.;
- економіки та менеджменту лісових підприємств на базі Болехівського ДЛГ Івано-Франківського обласного управління лісового господарства та на базі ДЛГО "Львівліс";
- економіки та менеджменту деревообробних підприємств на базі Інституту регіональних досліджень НАН України;
- менеджменту ЗЕД на базі ТзОВ "Компанія Киянка-Штайнгофф" та Інституту регіональних досліджень НАН України;
- лісової таксації на базі Українського НДІ гірського лісівництва у м.Івано-Франківську;
- лісівництва на базі Осмолодського ДЛГ Івано-Франківського обласного управління лісового господарства, та на базі Українського НДІ гірського лісівництва у м.Івано-Франківську;
- автоматизації виробничих процесів, електротехніки і теплотехніки на базі ВАТ "Кам'янко-Бузький завод деревинностружкових плит" і ВАТ "Надвірнянський лісокомбінат";
- хімічної технології переробки деревини на базі ВАТ "Завод оздоблення плит "Осмолода" (с.м.т. Брошнів Івано-Франківської обл.) та на базі Жидачівського целюлозно-паперового комбінату;
- деревообробного обладнання та інструментів на базі інтернаціональної деревообробної компанії ТзОВ "Явіпарк" та ДП "Карпатитехсервіс";
- технології деревообробки та захисту деревини на базі Золочівського держлісгоспу ДЛГО "Львівліс" і Стрийського меблевого комбінату;
- обліку і аудиту на базі Бродівського держлісгоспу ДЛГО "Львівліс";
- соціології та культурології на базі Інституту народознавства НАН України;
- екології та ландшафтної архітектури на базі управління екології і природних ресурсів у Львівській обл.

Розроблена в університеті та апробована часом ступенева система вищої лісотехнічної освіти, на відміну від існуючої традиційної, має таку структуру, у якій кожен ступінь є не лише базою для наступного рівня, а й існує самостійно з можливістю безпосереднього виходу на високу професійність. Така структура дає змогу оперативно реагувати на запити лісового комплексу, дає студенту широкий вибір реалізації одержаних знань та скорочує час підготовки фахівців необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до обраного в рамках фаху роду діяльності: менеджер, економіст, технолог, механік, лісівник тощо.

Сучасна навчальна база та високий фаховий рівень професорсько-викладацького складу є передумовою підготовки в університеті фахівців лісового комплексу для усіх регіонів України. В університеті навчаються студенти не лише із західного регіону, а й з усієї України.

З метою впровадження і удосконалення системи ступеневої лісотехнічної підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами і програмами, перепідготовки спеціалістів, проведення спільних наукових досліджень, розробки навчально-методичного забезпечення та ефективного використання матеріально-технічної бази у 1997 р. створено навчальний комплекс "Лісотехнічна освіта".

Колектив університету активно здійснює модернізацію системи вищої лісотехнічної освіти і науки відповідно до основних принципів Болонського процесу.

До складу комплексу увійшли:

-- Український державний лісотехнічний університет;
-- Березнівський лісовий коледж (Рівненська обл.);
-- Житомирський технологічний коледж;
-- Коломийський механіко-технологічний коледж (Івано-Франківська обл.);
-- Єнакіївський політехнічний технікум (Донецька обл.);
-- Закарпатський лісотехнічний технікум (м. Хуст);

-- Кременецький лісотехнічний технікум (Тернопільська обл.);
-- Малинський лісотехнічний технікум (Житомирська обл.);
-- Сторожинецький лісовий технікум (Чернівецька обл.);
-- Шацький держлісгосп-технікум (Волинська обл.);
-- Болехівський лісогосподарський технікум (Івано-Франківська обл.)
-- Львівське вище професійно-технічне училище № 63;
-- Погірцівське середнє професійно-технічне училище № 76 (Львівська обл.);
-- Середнє художнє професійно-технічне училище №14 (смт. Івано-Франкове, Львівська обл.);
-- Долинська гімназія-інтернат (Івано-Франківська обл.). Плідна співпраця підтримується з:
-- Великоанадольським держлісгосп-технікумом (Донецька обл.);
-- Лубенським лісовим технікумом (Полтавська обл.);
-- Чугуєво-Бабчанським держлісгосп-технікумом (Харківська обл.);
-- Івано-Франківським автотранспортним технікумом.

Основним завданням комплексу є створення безперервної ступеневої освіти за інтегрованими навчальними планами. Такі навчальні плани розроблено за спеціальностями "Лісове господарство", "Лісоінженерна справа", "Технологія деревообробки", "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини", "Обладнання лісового комплексу", "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Робочі програми дисциплін, що читаються в університеті, передбачають вивчення сучасних досягнень науки і техніки, включають результати наукових розробок провідних вчених галузі, передовий досвід виробництва, орієнтують навчальний процес на використання активних методів навчання (ситуаційних задач, ділових ігор, тестових завдань, в т.ч. з використанням комп'ютерів).

Періодично групи студентів виїжджають на практики і наукові конференції до Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Бельгії, Італії, США. Окремі випускники лісогосподарського факультету проходять тривале стажування в Німеччині, Польщі, навчаючись в аспірантурі. У згаданих країнах студенти факультету набувають навики з впровадження нових технологій, знайомляться з культурою лісогосподарського виробництва, вивчають досвід студентського самоврядування.

З метою стимулювання систематичної самостійної роботи студентів протягом семестру і підвищення якості їх знань в УкрДЛТУ запроваджена модульно-рейтингова технологія навчання (МРТН). На відміну від традиційної системи, МРТН активно впливає на організацію навчального процесу в університеті, підвищує мотивацію студентів до навчання, активізує роботу студентів протягом семестру, спонукає студента працювати систематично і самостійно.

Щорічно професорсько-викладацький склад університету видає 20-25 підручників і навчальних посібників, 150-200 навчально-методичних розробок.

Університет є базовим з розробки державних стандартів освіти за напрямами: "Лісове і садово-паркове господарство" та "Лісозаготівля і деревообробка". Робочі групи університету розробили "Освітньо-кваліфікаційні характеристики" та "Освітньо-професійні програми". Завершується робота над "Засобами діагностики рівня освітньо-професійної підготовки бакалаврів" за цими напрямами.

На базі університету створено також робочі групи з розробки державних стандартів освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за спеціальностями: "Лісове господарство", "Садово-паркове господарство", "Лісоінженерна справа", "Технологія деревообробки".