Олійник Михайло Іванович

Олійник Михайло Іванович
Посада - старший викладач кафедри лісових машин і гідравліки
E-mail: oliynykmi@rambler.ru

             
Закінчив у 1994 році лісомеханічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (тепер Націо­нальний лісотехнічний університет України) за спеціальністю „Машини і обладнання лісового комплексу”, інженер-механік.

За скеруванням УкрДЛТУ розпочав викладацьку діяльність на кафедрі лісових машин і доріг.

Основний напрям наукової роботи – динаміка лісових машин.    

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Основні напрями навчальних  дисциплін:
1. " Гідрологія. Гідротехнічні споруди".
2. “Автоматизація проектування і будування  лісових автомобільних доріг”.
3. "Автомобілі і трактори".
4. " Гідравліка, гідравлічні машини і гідро-пневмопривод ",  " Гідро­привід та гідропередачі обладнання лісового комплексу ".
5. "Гідрологія. Основи гідротехнічних меліорацій" .

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовлені і опубліковані наступні методичні вказівки:

1. Бойко А.А., Олійник М.І. Розрахунок і оптимізація конструкції нежорсткого дорожнього одягу: Методичний  посібник з дисципліни „Автоматизоване проектування та будування лісових автомобільних доріг”.
-Львів:  НЛТУ України, 2006. –   44 с.
2. Олійник М.І. Проектування фонтанів: Методичний посібник з дисципліни „Гідрологія. Гідротехнічні споруди”. -Львів:  НЛТУ України, 2007. –   62 с.
3. Бойко А.А., Олійник М.І. Методичні  вказівки до лабораторної роботи  „Створення цифрової моделі рельєфу місцевості”. - Львів:  НЛТУ України, 2008. –   34 с.
4. Герис М.І., Олійник М.І. Автомобілі і трактори. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для бакалаврів напряму 6.090104 „Лісозаготівля”. – Львів: НЛТУ України, 2008. – 27 с.
5. Бойко А.А., Олійник М.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Гідравліка і гідравлічні машини” - Львів:  УкрДЛТУ, 2000. –   59 с.
6. Герис М.І., Олійник М.І. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з осушення лісових заболочених земель для студентів лісогосподарського факультету з дисципліни „Лісова інженерна гідрологія” – Львів, КЛМД УкрДЛТУ, 2004. -60с.

Розроблено та впроваджено в навчальний процес курс лекцій з дисципліни "Гідрологія та гідротехнічні споруди" для студентів спеціальності 6.120.100 „Ландшафтна архітектура”. Створено програми „Розрахунок траєкторії польоту фонтанного струменю” та „Розрахунок схеми живлення фонтану з підбором насосу” для курсового та дипломного проектування.

Продовжується робота над написанням навчальних посібників з дисциплін „Автоматизоване проектування та будування лісових автомобільних доріг” та „Гідрологія. Гідротехнічні споруди”.

У співавторстві створено програмне забезпечення в середовищі Excel для розрахунку зовнішньої швидкісної характеристики двигуна, тягових характеристик автомобілів і тракторів та експлуатаційних показників транспортних засобів, яке впроваджено в дисципліні "Автомобілі і трактори", в курсовому та дипломному проектуванні.

Продовжено роботу над  програмним продуктом “Kursapld” в середовищі Delphi   “Оптимізація конструкції дорожнього одягу за типом покриття”, який впроваджено в дисципліні “Автоматизація проектування і будування  лісових автомобільних доріг” для курсового та дипломного проектування.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Приймав участь у виконанні госпрозрахункової тематики ГД 08.14-07-05 “Дослідження впливу гусеничних і колісних трелювальних тракторів на лісове середовище в гірських умовах Карпат“ (№ д. р.  0106U011051).

На сьогодні приймаю участь у виконанні держбюджетної теми лісомеханічного факультету ДБ №08.15-24-08 "Розроблення автоматизованої системи моніторингу, оцінювання і проектування лісотранспортних мереж на екологічних засадах”.

Брав безпосередню участь в госпрозрахункових темах кафедри ЛМіГ з розробки   проектів лісових автомобільних доріг для лісових підприємств Львівського, Івано-Франківського та Закарпатського обласних управлінь лісового господарства.
Працюю над завершенням написання  кандидатської дисертації.  


СТАЖУВАННЯ


Брав участь в роботі науково-практичного семінару з лісових доріг організованого державним комітетом лісового господарства України при Українському науково-дослідному інститут гірського лісівництва  ім. П.С. Пастернака  (м. Івано-Франківськ 2007 р.).  
-у 2005 році квітня  проходив стажування в НВФ “Топоматик” м.Санкт-Петербург, Росія, оволодів навиками практичної роботи з пакетом програм “ROBUR 5”  для автоматизованого проектування доріг і отримав сертифікат встановленого зразка;
- у 2005 році перебуваючи у м.Санкт-Петербург, Росія, ознайомився з навчальним процесом, науковими та методичними розробками кафедр: “Гусеничних і колісних лісових машин”, “Сухопутного транспорту лісу”, ”Водного транспорту лісу і гідравліки”, “Проектування лісових машин” Санкт-Петербургської державної лесотехнічної академії ім. С.М. Кірова;
- в рамках співпраці кафедри ЛМіГ НЛТУ України з Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства  в Закарпатті FORZA пройшов стажування в листопаді 2007 року у НВФ “Топоматик” м.Санкт-Петербург, Росія, та підтвердив статус фахівця з систем автоматизованого проектування доріг, отримав сертифікат офіційного представника програмного комплексу “ROBUR ” на теренах України.


ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ


1. Олійник М.І., Білик Б.В. Моделювання руху планетарно-колісного рушія через перешкоду// Науковий вісник: Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 1996.
2. Олійник М.І. До питання обгрунтування  параметрів рушія для лісотранспортних засобів// Науковий вісник: Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 1999. - Вип.9.6.
3. Oliynyk M.I. To of planetary-wheeled mechanism parameters basing, thet causes motion a forest of transport engines//  Zvolen, Slovakia Zbornik z vedeckej konferencie 11.september 2002 .
4. Олійник М.І. Експериментальні випробування планетарно-колісного рушія.// Науковий вісник: Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 2004. - Вип.14.3.
5. Herys М., Borys М., Oliynyk M. Comparative estimation of skidders passabi-lity// Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrob-nom procese. Sekcia č.1. Lesná, mobilná a drevárska technika: Materialy medzinárodnej vedeckej konferencie k 10. výročiu vzniku FEVT 5.-7. september 2006.// Zvolen. – 2006. – S. 65-68.
6. Коржов В.Л., Герис М.І., Олійник М.І. Аналіз опорної прохідності трелювальних машин в гірських умовах експлуатації// Вісник ХНТУСГ: Збірн. наук.-техн. праць.- Харків, ХНТУСГ.- 2006. - Вип. 46.- С. 235-241.
7. Библюк Н.І., Стиранівський О.А., Борис М.М., Герис М.І., Бойко М.М., Олійник М.І., Щупак А.Л. Звіт по темі ГД 08.14-07-05 “Дослідження впливу гусеничних і колісних трелювальних тракторів на лісове середовище в гірських умовах Карпат“ (держ. реєстр. №0106U011051). – Львів: НЛТУ України, 2006. – 87 с.
8. Білоус В.А., Олійник М.І., Бойко А.А. Досконала дорожня мережа – основа економічного розвитку держави// Науковий вісник: Збірн. наук.-техн. праць. – Львів, УкрДЛТУ. – 1999. - Вип.9.11.-с. 159-163.
9. Борис М.М., Громяк Ю.О., Герис М.І., Олійник М.І. Порівняльна оцінка опорної прохідності колісних і гусеничних трелювальних тракторів у гірських умовах// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: НЛТУ України. - 2008, вип. 18.6. - С. 94-97.