Щупак Андрій Львович

Щупак Андрій Львович
Посада - асистент кафедри лісових машин і гідравліки
E-mail: ShchupakA@rambler.ru

Народився 21 серпня 1975 року в м.Хуст Закарпатської області.

Закінчив у 1999 році лісомеханічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (тепер Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю „Машини і обладнання лісового комплексу”, інженер-механік.

З 2000 року розпочав викладацьку діяльність на кафедрі лісових машин і доріг.
Член комісії екотехнології наукового товариства ім. Шевченка, член секції лісокористування регіонального об’єднання дослідників Гуцульщини.

Основний напрям наукової роботи – динаміка лісових машин.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Основні напрями навчальних дисциплін:
1. "Автомобілі і трактори".
2. "Технічна експлуатація машин і обладнання лісового комплексу".
3. "Дорожньо-будівельні машини".
4. "Механізація  в лісовому і садово-парковому господарстві".

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

У співавторстві розроблено дві методичні вказівки:
1.     Герис М.І., Щупак А.Л. Механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт-. Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання для студентів нарямку базової вищої освіти спеціальності 6.130400 „Лісове та садово-паркове господарство” заочної форми навчання.  – Львів: НЛТУ України, 2007. – 43 с.
2.    Адамовський М.Г., Борис М.М., Бойко М.М. Щупак А.Л. Технічна експлуатація машин і обладнання лісозаготівлі та лісового господарства. Методичні вказівки для виконання курсового проектування  студентами лісомеханічного і заочного факультетів спеціальності 7.090219  “Обладнання лісового комплексу”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2008. – 121 с.

Продовжується робота над написанням методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі і трактори” і "Дорожньо-будівельні машини".
У співавторстві створено програмне забезпечення в середовищі Excel для розрахунку трудомісткості виконання ТО і Р машин та обладнання, яке використовується в дисципліні " Технічна експлуатація машин і обладнання лісозаготівель і лісового господарства" в курсовому та дипломному проектуванні.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА


Брав участь у виконанні госпрозрахункової теми ГД 08.14-07-05 “Дослідження впливу гусеничних і колісних трелювальних тракторів на лісове середовище в гірських умовах Карпат“ (№ д. р.  0106U011051).
Брав участь у виконанні держбюджетних тем:
- ДБ 33.04-98 “Екологічні засади лісоексплуатації в гірських умовах” (держ. реєстр. № 0198U002975; інв. № 0201U004785);
- ДБ 08.14-13-04 “Наукові засади формування транспортної мережі для багатоцільового використання лісових територій Карпат” (держ. реєстр. №0103U002575)

На сьогодні беру участь у виконанні держбюджетної тематики лісомеханічного факультету за темою ДБ №08.08-04-01 "Наукові засади оцінювання стану лісів для організації неперервного лісокористування в зоні інтенсивного ведення лісового господарства".
Працюю над завершенням кандидатської дисертації. 


ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

1.    И. Клос, М. Бойко, А. Щупак. Сравнительно-экологическая оценка различных способов трелевки древесины.//  Procedings of the International Scientific Conference: Forest and Wood Technology vs. Environment 20-22 November 2000.- Brno, Czech Republic,2001 - p. 171-175.

2.    Библюк Н.І., Стиранівський О.А., Библюк М.А., Бойко М.М., Щупак А.Л. Методичні підходи до удосконалення технології гірської лісозаготівлі з урахуванням екологічних вимог.// Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., НАУ. – 2002. – Вип. 54. – с. 128-137.     

3.    Щупак А.Л. Моделювання деформації ґрунтової поверхні під час змінних навантажень на пневматичне колесо // Науковий вісник: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів, УкрДЛТУ.– 2004. – Вип. 14.3. – с.

4.    Библюк Н.І., Бойко М.М., Щупак А.Л. Вплив лісотранспортних засобів на ерозійні процеси в Карпатах // Наукові основи ведення сталого лісового господарства: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції 28-30 вересня 2005 р. – Ів.-Франківськ, Екор. – 2005. – с. 62-66.

5.     N. Bybljuk, M. Boyko, A. Shchupak. The influence of skidder passes    quantity on the rutting effect // Trendy lesnickej, drevarskej a environ-mentalnej techniky a jej aplikacie vo vyrob-nom procese. Medzinarodova vedecka konferencia. Zvolen, 5-7 sept. 2006.- p. 38-43

6.    Білик Б.В., Шевченко Н.В., Щупак А.Л. Моделювання крутильних коливань трансмісії з урахуванням буксування коліс повноприводного лісового автомобіля// Надійність і довговічність механізмів, елементів конструкцій і біомеханічних систем: Матеріали міжнар. наук.- техн. конф., 4-7 вересня 2007р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007, ст. 208-216

7.     Н.Библюк, О.Стиранівський, М.Бойко, А.Щупак. Шкідливий вплив лісогосподарської діяльності на довкілля та шляхи його мінімізації // Науковий  вісник. Вип.18.3 - Львів, НЛТУ України, 2008. – 11,5 с.