Заочний Факультет (ЗФ)


  

Заочний факультет — один з найбільших в універси­теті, створений в 1968 році. З часу його заснування понад 10 тисяч осіб одержали дипломи інженерів. Першим деканом факультету був доцент М.Х.Осмола, (1968-1973). У наступні роки факультет очолювали доцент К. І. Чумак (1974-1977), професор В.Д.Бондаренко (1977-1978), професор В.І.Вайданич (1978), доцент С.Г.Сеник (1978-1986),доцент Е.М.Матвеєв.

Факультет очолює доцент Лико Я.О.

 Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за тими ж основними напрямами (спеціальностями), що й на факультетах денної форми навчання:

 • лісове та садово-паркове господарство:
  лісове госпо­дарство;
  садово-паркове госпрдарство;
  мисливське господарство;
 •  лісозаготівля та деревообробка: лісоінженерна справа; технологія деревообробки;
 • інженерна механіка: обладнання лісового комплексу;
 •  менеджмент: менеджмент організацій;
 • економіка та підприємництво
 • облік і аудит;
 • екологія: екологія та охорона навколишнього середо­вища;
 •  автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами.

Підготовка за спеціальностями: екологія та охорона навколишнього середовища, автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами і мисливсь­ке господарство почалася з 1998 року. З 1996/97 навчального року на всіх спеціальностях здійснено перехід на багаторівневу форму підготовки фа­хівців. За бакалаврськими планами підготовки тепер нав­чаються студенти І-ІІІ курсів, а за планами спеціалістів — IV і старших курсів всіх спеціальностей. Термін навчання на всіх спеціальностях бакалаврської підготовки — 4 роки і 4 місяці. Повний термін навчання для одержання диплому спеціаліста — 5 років і 10 місяців, а скорочений — 3 роки і 10 місяців. За скороченими пла­нами навчаються випускники коледжів (технікумів), які мають кваліфікацію молодшого спеціаліста. Вперше на І курс у 1991/92 навчальному році на скорочений термін навчання за спеціальністю "Технологія деревообробки" було прийнято 18 осіб, які закінчили технікуми за вказаною спеціальністю. У 1992/93 навчальному році це нововведення поширилося на спеціальності "Облік і аудит" і "Лісове та садово-паркове господарство". З 1997 року прийом на заочний факультет проводить­ся двічі на рік — в літній і зимовий періоди, на всі спе­ціальності. У 1998 році проведений перший набір бака­лаврів для здобуття спеціальністі "Технологія дерево­обробки" кількістю 12 осіб. Студенти-заочники вивчають ті ж дисципліни і втому ж обсязі, що й студенти денної форми навчання. Для під­готовки до заліково-екзаменаційної сесії студенти викли­каються деканатом на настановчу сесію на початку нав­чального року. Загальна тривалість двох сесій (наста-новчоїта заліково-екзаменаційної) становить на першому та другому курсах ЗО календарних днів, а на старших та при скороченому терміні навчання — 40 днів на рік. Випускники заочного факультету захищають дипломні проекти в комісіях разом з випускниками денної форми навчання. На навчання без відриву від виробництва прийма­ються переважно особи, характер роботи яких відповідає обраній спеціальності. Перевага при зарахуванні нада­ється особам, які мають стаж практичної роботи з обраної спеціальності більший, ніж один рік; випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, які вступають на споріднені спеціальності; військово­службовцям, звільненим у запас протягом останніх трьох років. У 80 академічних групах заочного факультету навча­ється понад 1600 студентів, половина з них за платною формою навчання (за рахунок коштів фізичних та юридич­них осіб). Випускники факультету працюють технологами, меха­ніками, економістами, бухгалтерами, лісничими, началь­никами відділів, головними інженерами та директорами лісокомбінатів, держлісгоспів, меблевих та деревооброб­них підприємств. Серед випускників — к.е.н. І.Ф.Калуцький, к.т.н. В.М.Ганцюк, к.т.н. І.М.Шикеринець, к.е.н. В.Я.Луцький, к.е.н. М.В.Негрич, М.І.Данилюк, П.А.Куліш, В.В.Ляшко, В.М.Паневник, А.А.Савченко, Й.Й.Фененець, О.Є.Хаїн та інші авторитетні науковці і працівники галузі. Значний внесок у розвиток факультету зробили про­фесори П.В.Білей, М.Г.Адамовський, доценти Я.О.Лико, М.І.Савинець, Р.Л.Якимович. На факультеті працюють досвідчені спеціалісти — старший методист Т.В.Старікова, методисти Л.І.Іванова та М.В.Матвіїв, секретар І.В.Мороз.